מלם טים

סקר גופי ממשל: ירידה תלולה בציונים אותם מעניק המגזר העסקי לגופי הממשל הכלכליים

גופי הממשל נבדקו על פי שלושה פרמטרים: הרמה המקצועית של הגופים הנסקרים, יעילות השירות הניתן על ידם והוגנות השירות. סיכום שלוש הפרמטרים בכל הגופים מהווה את "מדד הסביבה העסקית" של פורום ה-CFO. על פי הסקר, חלה ירידה תלולה ב"מדד הסביבה העסקית" בה פועלות החברות בארץ ובשנת 2006 עמד המדד על 0.23 לעומת ציון של 0.36 לפני שנה וציון של 0.26 לפני שנתיים. (הציון המקסימלי בסקר הוא פלוס 2 והמינימלי הוא מינוס 2).
1/12/2006


לינק סקר גופי ממשל

המקצועי ביותר רשות המיסים # ההגון והיעיל ביותר: רשות ניירות ערך.

על פי הסקר, הגוף המקצועי ביותר הוא רשות המסים. רשות ני"ע שזכתה בכך בשנה שעברה, ירדה למקום השני בדירוג. הרמה הרשות להגבלים עסקיים נמצאת במקום השלישי.  הרמה המקצועית הנמוכה ביותר מיוחסת לביטוח הלאומי. בכל הגופים, פרט לרשות לני"ע, נמצאת יעילות השירות ברמה הנמוכה ביותר. הגוף היעיל ביותר הוא רשות ני"ע, והפחות יעיל הוא המוסד לביטוח לאומי.  רשות ניירות ערך תופסת את המקום הראשון גם בתחום הוגנות השירות, וגם כאן המוסד לביטוח לאומי נמצא במקום האחרון.

רשות ניירות ערך – מקום ראשון אך עם  ירידה חדה בכל הפרמטרים

ציון: 0.49

ירידה מהסקר הקודם

רשות ני"ע ירדה בכל הפרמטרים שניבדקו, אך יחד עם זאת שמרה על הציון המשוקלל הגבוה ביתר.  הציון המשוקלל לתפקוד רשות ני"ע ירד מ-1.18 בשנה שעברה ל-0.49 בסקר זה. הירידה החדה ביותר נרשמה בהערכת המגזר העסקי לרמה המקצועית של הרשות (מ-1.63 ל-0.51). ירידה חדשה נרשמה גם ביעילות השירות (מ-1.07 בנוב' 2005 ל-0.52 בסקר הנוכחי), כמו גם ירידה בהוגנות השירות (מ-0.85 ל-0.45).

לדברי קינן, ירידות אלו  באו לאחר עליה רצופה, בכל שלושת המדדים החל מנובמבר 2003. "הפורום קורא לרשות ני"ע לעשות את הנדרש בכדי לחזור למקומה הראוי כמובילה ברמה המקצועית, ביעילות השירות ובהוגנות" אומרת קינן.

רשות המיסים – עליה בדירוג אך ירידה בציון

ציון: 0.29

 ירידה מהסקר הקודם

בציון הכללי עלתה רשות המסים מהמקום הרביעי למקום השני, אך בתחום קביעת מדיניות רשות המיסים ירדה מהמקום השני למקום הרביעי. בנוסף, ציונה המשוקלל של רשות המסים ירד בהתייחס לשנה שעברה (0.29 כיום לעומת 0.32 בשנה שעברה). "אין לנו אלא להניח כי עלייתה למקום השני, אינה נובעת מחוזקה של רשות המיסים אלא מחולשתם הגדלה של רשות ההגבלים העסקיים ולשכת המדען הראשי" אומרת קינן.

הרמה המקצועית של רשות המיסים זוכה להערכה הרבה ביותר מול שאר גופי הממשל הנסקרים, אולם, שוב, נראה כי הדבר נובע מהערכה נמוכה יותר לשאר הגופים. בהתייחס לעצמה, ירדה ההערכה לרמה המקצועית של רשות המיסים מ-0.83 בשנה שעברה ל-0.67 בסקר הנוכחי. ירידה זו באה לאחר שלוש שנים של עליות רצופות

יעילות השירות, ירדה אף היא, ועל אף שהירידה איננה משמעותית, הפער בין היכולות המקצועיות של רשות המיסים, והוגנות השירות שלה, אל מול יעילות השירות – קורא לעשייה דחופה ומכוונת של העומדים בראשה.

הוגנות השירות הוא הפרמטר היחיד בו רואים עליה מאז הסקר הקודם.

מתוך תחומי הפעילות השונים של רשות המסים,  פקידי שומה קיבלו את הציון הנמוך ביותר (0.01), המסלול החלופי בחוק לעידוד השקעות הון את הציון  של 0.14, ופרה רולינג את הציון הגבוה ביותר (0.35).

פקידי שומה קיבלו ציונים משוקללים נמוכים ביחס לרשות המיסים בכללותה כמו גם ביחס למוסד הפרה-רולינג וליחידה המטפלת במסלול החלופי. ביעילות השירות ובהוגנות – קיבלו פקידי שומה ציונים שליליים.

שירות הפרה-רולינג קיבל את הציונים הגבוהים ביותר בשלושת הפרמטרים: ברמה המקצועית – אם כי הרמה המקצועית הכללית המיוחסת לרשות המיסים גבוהה יותר ממנו. ביעילות השירות ובהוגנות – קיבל המוסד לפרה-רולינג ציונים גבוהים יותר משל רשות המיסים בכללותה.

היחידה המטפלת במסלול החלופי של החוק לעידוד השקעות הון רשמה שיפור גורף בשלושת הפרמטרים.

רשות ההגבלים העסקיים– ירידה בציון אך שמירה על המקום השלישי

ציון: 0.27

 ירידה מהסקר הקודם

רשות ההגבלים העסקיים שמרה על מקומה במקום השלישי, בהערכה לתפקוד גופי הממשל הכלכליים, למרות ירידה בציון המשוקלל מ-0.46 בנובמבר 2005 ל-0.27 בסקר הנוכחי.

הירידה בהערכה לתפקוד רשות ההגבלים העסקיים נובעת מירידה חדה בהערה לרמתה המקצועית של הרשות (מ-0.90 בשנה שעברה ל-0.35 השנה). על רקע שמירת רמה קבועה בהערכה ליעילות השירות ולהוגנות – גרמה ירידה זו בהערכה למקצועיותה של הרשות – לירידה בהערכה הכוללת.

לדברי קינן, ישנו טעם לפגם בכך שרשות ההגבלים העסקיים, שעיקרה הוגנות ומקצועיות, זוכה להערכה כה נמוכה בשני נושאים אלו. הפורום קורא לרשות ההגבלים העסקיים לרכז מאמץ בהחזרת ההערכה לרמה המקצועית ולהעלות את הוגנות השירות ויעילותו.

המדען הראשי- משרד התמ"ת -  ירידה חדה בציונים

ציון: 0.26

ירידה מהסקר הקודם

לשכת המדען הראשי, ששיפרה במעט את ההערכה לה זוכה מדיניותה, ירדה מאוד בהערכת ה-CFOsלתפקוד גופי ממשל (מ-0.55 בשנה שעברה ל-0.26 בסקר הנוכחי). ירידה זו נובעת מירידה חדה בהערכה לרמה המקצועית (מ-0.63 בשנה שעברה ל-0.32 בסקר הנוכחי) וירידה חדה עוד יותר בהערכה לה זוכה לשכת המדען הראשי בקריטריון של הוגנות השירות (מ-0.83 בשנה שעברה ל-0.27 השנה). בהערכה ליעילות שירות הלשכה – נרשמה ירידה זעירה ולא משמעותית (מ-0.20 ל-0.18).

לדברי קינן, בהערות הספציפיות שכתבו המשיבים לסקר נאמר כי למרות החשיבות מתן המימון לחברות הרי שהמגבלות המוטלות במקביל למתן הכסף מפריעות מאוד בהוספת משקיעים זרים לבעלי המניות בחברה. בנוסף, נשמעה טענה כי חודשיים לאחר תשלום התמלוגים וטרם נתקבלו מענקים.

פורום ה-CFOקורא ללשכת המדען הראשי לשוב לעליות בכל המדדים שנרשמו ללשכת המדען הראשי בין נובמבר 2004 ל-נובמבר 2005.    

מרכז ההשקעות – ציונים גרועים אך במגמת שיפור

ציון: 0.17

עלייה מהסקר הקודם

מרכז ההשקעות נמצא בין שני הגופים הגרועים בביצועיהם בהשוואה לגופים האחרים, עם ציון של 0.17+. יחד עם זאת יש לציין את ההשתפרות רציפה בציון מרכז ההשקעות בשנתיים האחרונות. מ-0.14- בנוב' 2004, ל-0.03- בנוב' 2005 ול-0.17 + בסקר הנוכחי.

השתפרות ההערכה לה זוכה מרכז ההשקעות מבוססת בעיקר על השיפור ביעילות השירות (מ-0.50- ל-0.01+), ועליה קלה ברמה המקצועית המיוחסת לרשות (מ-0.13 ל-0.23).

המוסד לביטוח לאומי – שלילי אבל משתפר

ציון:0.09- (מינוס)

עלייה מהסקר הקודם

לאורך כל התקופות היו תוצאות המוסד לביטוח לאומי – קשות ביותר. ציוניו במדיניות שליליים, תוצאותיו בסקר התפקוד – שליליים, הוא שומר על המקום האחרון בין כל גופי הממשל הכלכליים בכל הפרמטרים שנבדקו.

עם זאת, יש לציין כי בסקר האחרון, חלה השתפרות בציון המשוקלל שקיבל המוסד לביטוח לאומי (מ-0.26- בנוב' 2005 למינוס 0.09 השנה). עדיין ציון שלילי אבל השתפרות. עיקרה של השתפרות זו מבוססת על שיפור בהערכה לרמה המקצועית של המוסד לביטוח לאומי (מ-0.27- ל-0.09+), ושיפור ביעילות השירות (מ-0.57- ל-0.29-).

בהוגנות השירות נרשמה שוב ירידה.

תגובות:

תגובת הרשות להגבלים עסקיים:  מהר יותר ממדינות אחרות

רונית קן, מנהל רשות ההגבלים העסקייםמסרה בתגובה כי הרשות להגבלים עסקיים, הנהלתה ועובדיה, פועלים  לאור עקרונות של מקצועיות שקיפות ושירות ועושים כל שאל ידם לקבל החלטות מושכלות בלוחות זמנים קצרים ככל שניתן תוך שיתוף ודיאלוג ישיר עם ציבור העסקים הרלוונטי. הרשות משקיעה מאמצים רבים באיתור כח אדם מתאים ובהכשרתו המקצועית והתמקצעותו. יש להזכיר כי החלטות הרשות ניתנות לערר בפני ערכאות שיפוטיות ועל כן יש בכך לחייב את הרשות בסטנדרטים גבוהים ביותר של מומחיות ויושרה מקצועיים. דלתה של הרשות, לרבות זו של  הממונה,   פתוחה בפני המגזר הפרטי להיוועצות פורמלית וא-פורמלית בכל עת. הרשות שמה לה ליעד לקבל החלטות בלוחות זמנים קצרים ככל הניתן. למעשה 80% מבקשות המיזוג בשנת 2006 הוכרעו בתוך 30 ימים, זמן הנמוך ביותר ביחס למדינות מפותחות אחרות.       

תגובת המדען הראשי: העיכוב בהוצאת האישורים נבע מהשהייה של התעשייה

מלישכת המדען הראשי בתמ"תנמסר בתגובה כי שיפור תהליכי העבודה  הביא בשנת 2006 לקיצור לוחות הזמנים במתן תשובות לחברות זו השנה השלישית ברציפות, עת יישומה של תוכנית גורפת לייעול מערך הבדיקה, קיום בקרות פנימיות ושידרוג מערך הבודקים וראשי  התחומים.

בשנים 2005-2006  לשכת המדען הראשי המשיכה  בתוכניתה לקיצור לוחות הזמנים באמצעות איתור צווארי הבקבוק בתהליכי העבודה בלשכת המדען הראשי ונטרולם. העברת תקציבי המו"פ בזמן ע"י האוצר (בהתאם להסכם בין המדען הראשי והאוצר),  הביאה להעברת כתבי האישור והתשלומים בלו"ז קצרים מאוד ביחס לשנתיים הקודמות.  יש לציין כי עיכוב בהוצאת האישור במידה והיו, נבעו מפיגור החברות בהעברת  החומר  הנדרש לצורך הוצאת האישור. מבדיקת הלשכה עולה כי במידה והיה פיגור בהעברת האישורים בכ-95% מהמקרים, הפיגור נבע מהשהייה של התעשייה עקב אי הצגת החומר הדרוש לשם התנעת האישור.

זה המקום לציין שלשכת המדען הראשי מתכננת מהלך נוסף בתוכנית הרב שנתית לקיצור לוחות הזמנים ובשיתוף עם מחלקת החשבות במשרד לצורך קיצור מועדי התשלום לחברות.

תגובת המוסד לביטוח לאומי: התוצאות נראות רק לאחר מספר שנים

ד"ר יגאל בן שלום, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומיאומר בתגובה כי המוסד לביטוח לאומי החל ביישום תכנית אסטרטגית להחלפת מערכות המחשוב ולשיפור השירות. מטבע הדברים יישום תכנית בסדר גודל כזה, אורך זמן ותוצאותיו נראות רק לאחר מספר שנים. אנו שמחים שהסקר הנוכחי מגלה תוצאות שיפור משמעותיות ברמה המקצועית, אשר נובעת מתהליך מתמיד של רענון נהלים, ייעול הליכים ושיפוט בירוקרטיה וכן בעלייה משמעותית ביעילות השירות – פרי הצעדים בהם התחלנו לנקוט.

הדרך אשר ניצבת לפני המל"ל עוד ארוכה ורבה. זאת, גם מפאת היקפו, מורכבותו והיותו גוף המעניק שירות לכלל אזרחי המדינה. עם זאת, אני סבור שבתום התהליך יראו הסקרים שיפור משמעותי בכל התחומים האמורים.

תגובת רשות המסים בישראל: לבחון בצורה מקיפה את הנתונים

ג'קי מצא, מנהל רשות המסים אומר בתגובה כי "הנהלת רשות המסים כולה, בראשותי, רואה בברכה כל ביקורת קונסטרוקטיבית ומברכת על כל יוזמה שעיקרה במחויבות הדדית לשיפור והטמעה של ערך המקצוענות.

התוצאה המשוקללת של רשות המסים בהשוואה הרב שנתית מוכיחה יציבות ברורה לאורך זמן !! וגם השינוי המינורי לעומת הסקר הקודם (0.03 נקודות) הינו הקטן ביותר ביחס ליתר הנסקרים !!

ראוי לזכור שמדיניות ובחינה ראוי שיעשו לאורך זמן, לפחות בראי תכנון מול ביצוע על פני חומש – ופה מדומני שתתבלט רשות המסים עוד יותר כמובילת מדיניות של ממש, לאורך זמן.

אף על פי שניכרת ירידה קלה ולא משמעותית ביעילות השירות, הנני משוכנע, כמפורט לעיל, שמגמת השינוי ורוח השירות שמאפיינת את גישת רשות המסים, ובאה לידי ביטוי במטרות העל של הרשות, תוכניות העבודה שלה, מדידת והערכת ביצועי המשרדים והלך הרוח של הארגון, יבואו לידי ביטוי ביתר שאת בהמשך.

באשר לניתוח נתוני הסקר המצביע לכאורה על ציונים משוקללים נמוכים יותר לרשות בכללותה בשל ציון נמוך במיוחד לו זוכים פקידי השומה בשלושת הפרמטרים שלעיל, הנני מתכוון לבחון בצורה מקיפה את הנתונים, לערוך סבב ביקורים במשרדים כדי לנתח ולעמוד מקרוב על הסיבות לניקוד הנמוך יותר, ולתת את מלוא כובד משקלי לשיפור התוצאות בנושא זה".

תגובת מרכז ההשקעות: נערכו שינויים אבל קיים מחסור בתקציב

רו"ח חזי צאיג, מנהל מרכז ההשקעותאומר בתגובה כי "במהלך השנה האחרונה נערכו שינויים שהביאו לפישוט הנהלים וזאת על מנת לקצר את לוחות הזמנים לטיפול בבקשות למפעל מאושר וכן לייעל את הטיפול השוטף בבקשות לשינויים ועדכונים במסגרת התכניות מאושרות. הורחבו סמכויות פנימיות במרכז ההשקעות באופן שחלק מהבקשות שניתן היה לבחון ולאפשר ללא כינוס המנהלה מטופלות כיום באופן שוטף ע"י גורמים רלוונטים בתוך מרכז ההשקעות וכך בקשות רבות יותר זוכות למענה מהיר יותר. כמו כן הושלמה הכנת הטפסים לכל סוגי הבקשות כך שיתאימו לסביבת מערכת המחשוב במרכז ההשקעות ולנוחות היזמים והתעשיינים.

כיום ניתן להוריד מכתובתנו באינטרנט טפסים לבקשות שונות. בימים אלו, אנו שוקדים על יצירת טפסים לסוגי בקשות נוספים וזאת כדי להקל על ציבור התעשיינים והיזמים כדי שיוכלו בכוחות עצם למלא הטפסים ולהגיש למערכת ההשקעות ללא סיוע של יועצים חיצוניים.

יעד נוסף לשיפור השרות אשר מטופל בימים אלה הינו הגדרת "זמני תקן" לכל סוגי הבקשות ולשלבי הטיפול בבקשות.מטרת זמני התקן הינה הגדרת זמן לכל סוג בקשה וזאת על מנת ליצור שקיפות וכן לקצר זמני המתנה על מנת שציבור הפונים יקבל שירות יעיל תוך הקטנת הבירוקרטיה והטמעת שירות טוב יותר ללקוח.

כמו כן, אנו פועלים רבות להגדלת תקציב מרכז ההשקעות.

על שולחנו עומדות בקשות רבות להקמה/הרחבה בהיקף השקעות של מיליוני שקלים כאשר בגין חלק גדול מהן בוצע סקר בנק ושולמה עבורו התמורה לבנק. את מרכז ההשקעות פוקדים בשנה זו תעשיינים רבים ויזמים למכביר ואין לנו היכולת המספיקה לענות למרבית הבקשות בשל חוסר תקציב. תקציב נוסף יסייע לנו לקדם את התעשיה בישראל ולהביא לצמיחה ושגשוג המשק".

 

עבור לתוכן העמוד