PWC

ב- 70% מהמקרים ה- CFO אחראי על קבלת ההחלטות בנושא הפנסיוני, כך עולה מתוצאות סקר של פורום CFO

1/08/2013
הגדל

פורום CFO קיים סקר העוסק בחיסכון הפנסיוני בקרב סמנכלי כספים בכירים . מתוך הסקר עוליםנתונים מעניינים ובהם כי ה-CFO אחראי ב-70% מהמקרים, בין אם לבד או בשיתוף עם גוף אחר בארגון, על קבלת ההחלטות בנושא הפנסיוני. עוד השיבו ה-CFOs כי השירות והתפעול שיקבלו הן העובדים והן החברה הם הגורם החשוב ביותר בבחירת ההסדר הפנסיוני. כמו כן מצאנו כי ברוב המוחץ של החברות מתבצע החיסכון הפנסיוני באמצעות מנהל הסדר (75%) או סוכן ביטוח (20%). המשיבים ענו כי ב-93% מהחברות מתבצעת מדי פעם בחינה מחודשת של ההסדרים הפנסיוניים לעובדים בממוצע פעם ב-1.9 שנים לא יאוחר מפעם בחמש שנים.

השירות והתפעול שיקבלו הן העובדים והן החברה הם הגורם החשוב ביותר בבחירת ההסדר הפנסיוני. אחריו בהפרש משמעותי מגיעים גובה דמי הניהול והיציבות הפיננסית של הגוף המנהל, וכמעט ואין חשיבות למגוון מסלולי ההשקעה והתשואה. 6.5% ציינו כי הם אדישים בבחירה היות וכל עובד בוחר את הגוף המנהל באופן עצמאי.

היות וה-CFO מהווה שותף בכיר בהנהלת הארגון בקבלת החלטות בנושא הפנסיוני, שאלנו מהו האופן המועדף ללמוד ולהתעדכן על נושא מורכב זה. עדכון מקוון והרצאות בנושא מהווים את הדרכים המועדפות. ככלל, יש עדיפות מבחינת ה-CFOs לקבל הרצאות מגורם אובייקטיבי, דוגמת הפורום, שיביא בפני החברים מומחי תוכן שונים ומגוונים.
לגבי אופן ניהול החסכון הפנסיוני, ברוב החברות המשיבות (75%), נעשה הניהול באמצעות מנהל הסדר אחד או יותר, ב-20% מהחברות המשיבות הניהול נעשה באמצעות סוכני ביטוח, וב-5% מהמקרים בלבד מנוהל הנושא ישירות מול חברת הביטוח. תשובה זו מצביעה אף היא על מורכבות הנושא, ומשקפת שימוש בגורמי תיווך שונים.

חיסכון פנסיוני
ב-29% מהחברות בהן מכהנים המשיבים, מתבצעת בחינה מחודשת של ההסדרים הפנסיוניים לעובדים כל כמה שנים. עוד עולה מנתוני הסקר כי ב- 56% מתוך החברות הללו מתבצעת בחינה כזו בכל שנה.

התקופה הממוצעת להתנעת תהליך בחינה מחדש של ההסדרים הפנסיונים עומדת על 1.9 שנים והתקופה הארוכה ביותר שצויינה היא פעם בחמש שנים. בקרב 7% מהחברות לא מתבצעת בחינה כזו.

עבור לתוכן העמוד