מבטחים

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

שלום וברוכים הבאים לאתר הבית של פורום מנהלי כספים ראשיים (סי.אף.או), איגוד מקצועי, חברה לתועלת הציבור (להלן: "הפורום").

האתר מכיל מידע, תמונות ,חומרים ועיצובים שונים אשר מוגנים ע"י זכויות יוצרים והנם בבעלותו הבלעדית של הפורום. בבקשה כבדו את זכויות היוצרים.

תנאי שימוש

השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם.הנך מתבקש, אפוא, לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אחריות

האתר מציע שירותים ומידע רב מטעם הפורום וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין לפורום פיקוח או שליטה באתר, לרבות איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו, המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) , הפורום אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או מידת דיוקו, והוא לא ישא באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. כל התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה התמונות לבין מראיהם במציאות.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הפורום בגין תכונות של השירותים, לרבות איכותם ו/או יכולותיהם ו/או מגבלותיהם ו/או מהימנותם ו/או התאמתם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. הפורום אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג.לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

מובהר כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד.

אופן השימוש

הפורום מאפשר לגלוש באתר ולצפות ולקרוא בדפים המפורסמים בו ואף לשמור מידע זה לצרכים פרטיים בלבד ולא מסחריים. כאמור אין לשנות ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או להציג בפומבי ו/או לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה של הפורום.

פרסומים ועדכונים המופיעים באתר

המידע הנוגע לפרסומים ועדכונים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד. מידע עדכני ומדויק ניתן לקבל במשרדי הפורום. המידע עלול להתעדכן מעת לעת וייתכנו הבדלים בין המופיע באתר לבין הקיים במשרדי הפורום. לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות לפורום. הפורום אינו מתחייב כי מידע אשר נמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר,זכויות היוצרים, עיצוב האתר, סימני המסחר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכל חומר אחר הכלול בו הנם רכושו של הפורום בלבד או של צדדים שלישיים שהפורום קיבל מהם רישיון שימוש כדין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להציג בפומבי, לשווק, לתרגם מידע או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו בבסיס הנתונים שבאתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, או למסור לצד כלשהו כל חלק כאמור לעיל מן האתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של הפורום - בכתב ומראש.

אין לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מן האתר בכל תוכנה שהיא ובכלל זה תוכנות המיועדות לאיסוף נתונים כיו"ב וכל שכן חל איסור חמור להפיצם, וכל זאת ללא אישור מפורש של הפורום ובכתב.

הפורום יכול לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הפורום בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דינים ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב במדינת ישראל.

עבור לתוכן העמוד