מלם טים

רשות המסים מאמצת את מסקנותיה של הועדה המשותפת לנציגי פורום CFO בנושא הטמעת ה-IFRS בחקיקה

החקיקה צפויה לחול כבר מראשית 2011. הרשות הודיעה היום על הארכת הוראת השעה בדבר אי תחולת תקני דיווח חשבונאים בינלאומיים (IFRS) לעניין קביעת ההכנסה החייבת גם לשנת המס 2010, וזאת בתיאום עם פורום CFO ובמטרה ליצור וודאות מהר ככל האפשר בהכנת דוחו"ת 2010.
19/01/2011

להלן הודעת הרשות:

ביום 4/2/2010 פורסם תיקון מס' 174 לפקודת מס הכנסה אשר במסגרתו הוספה הוראת שעה (סעיף 87א לפקודה), לפיה בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול תקן חשבונאות 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 2007, 2008 ו- 2009.


מטרת הוראת השעה הינה לאפשר לרשות המסים לבחון את השלכות המיסוי של כללי הדיווח החשבונאיים החדשים ולהתאים את הוראות המיסוי מקום בו הכללים החשבונאים החדשים אינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המס של המחוקק או עם העקרונות העומדים בבסיסה של שיטת המס.


בתקופה האחרונה עמלה ועדה מטעם רשות המסים, יחד עם נציגי לשכת רואי החשבון, לשכת עורכי הדין ופורום מנהלי הכספים הראשיים (CFO), על בחינת השלכות המס הנובעות מכללי הדיווח החשבונאיים החדשים וההמלצות הוועדה ישמשו בסיס להצעה לתיקון החקיקה.


תיקון החקיקה צפוי לחול החל מיום 1/1/2011 ועל כן, בכוונת רשות המסים להמליץ לשר האוצר לפעול לשם הארכת הוראת השעה האמורה בשנה אחת נוספת - שנת 2010.

עבור לתוכן העמוד