מלם טים

הרשות לנירות ערך נענתה לבקשת הפורום ושינתה בהתאם את הנחיית תזרים המזומנים

בהתאם לבקשת פורום CFO הרשות שינתה סעיפים בנוסח ההנחייה לגילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבות התאגיד.
19/11/2008

אנו שמחים לעדכנך כי הרשות נענתה לבקשת הפורום ושינתה בהתאם את הנחיית תזרים המזומנים.לצפייה בהנחיה המעודכנת לחץ כאן

לעיונך להלן מספר עדכונים נוספים:

 §          פרסום הרשות - FAQ15  הגילוי הנדרשבדוח הדירקטוריון לרבעון המסתיים ביום 30 בספטמבר 2008 בקשרעם סיווג מחדש של נכסיםפיננסיים – נודה לתגובתך בנושא.

§          פרסום הרשות - FAQ16  הקובע את הגילוי נדרש בדוח הדירקטוריון עבור התחייבויות המיועדות לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד – נודה לתגובתך בנושא.

§          פרסום הרשות -הנחיות למילוי טופס ת126 פומבי. תחולה מרבעון 3 2008.

§          פרסום דלויט – מדריך "כאשר סמנכ"לי כספים דנים"

עבור לתוכן העמוד