PWC

מיפוי רשת הדירקטורים בישראל

מחקר שערכו ד"ר אייל סולגניק, פרופ' יצחק סוארי ולירון קונסטנטין ממכון המחקר קסירר למחקר בחשבונאות, מיפה את הדירקטורים בחברות הציבוריות בישראל, ובדק את הקשרים ביניהם. המחקר חושף בדיוק כמה הדירקטורים בחברות בישראל קרובים זה לזה.
4/02/2008


לעיון במחקר

מהמחקר - שהקיף 3,011 דירקטורים ב-546 חברות ציבוריות בישראל - עולה כי לא פחות מ-80% מהדירקטורים שייכים לאותה רשת חברתית. לשם השוואה, בארה"ב ובבריטניה רק כ-63% מהדירקטורים שייכים לאותה רשת - ובגרמניה, רק -28%הדירקטורים שמאכלסים את הרשת הישראלית מכהנים ב-82% הציבוריות.

עבור לתוכן העמוד