PWC

רשות ני"ע מתריעה: תחזיר דוחות ותפעל להפסקת המסחר של חברות שלא יתייחסו לסיכונים פיננסיים, בהתאם לדו"ח גלאי 2, בדוחות המוגשים בימים אלה

רו"ח רגינה אונגר, CFO שרפ"ק ויו"ר וועדת דיווחים בפורום ה-CFO: הזמן שהקציבה הרשות להיערכות החברות אינו מספיק ולכן עליה לפעול בשיקול דעת זהיר # ד"ר אדם רויטר: כ-140 מתוך 714 החברות הציבוריות לא יספיקו להתייחס כלל לתקנות בדוחות המוגשים בימים אלה. 80% מהדוחות שכבר הוגשו כוללים טעויות
27/03/2007


רשות ני"ע תפסול את הדוחות השנתיים המוגשים בימים אלה ותפעל להפסקת המסחר של חברות שלא יתייחסו לניתוח סיכונים פיננסיים ודרכי ניהולם, בהתאם לדרישות דו"ח ועדת גלאי 2. כך הודיע רון עמיחי, סגן מנהל מחלקת חשבונאות ודיווח ברשות ני"ע במפגש עם פורום ה-CFO שנערך בארנסט אנד יאנג. במפגש, בו השתתפו עשרות סמנכ"לי כספים של החברות המובילות במשק,  אמר עמיחי כי התבקש ע"י יו"ר רשות ני"ע,משה טרי, להעביר לסמנכ"לי הכספים את המסר ולפיו הרשות מייחסת חשיבות עליונה לדיווח על פי גלאי 2  ובכוונתה לשים עליו את הדגש המרכזי בדוחות השנתיים המוגשים בימים אלה.

דו"ח ועדת גלאי 2 קובע כי על החברות הציבוריות להציג בדוחות הדירקטוריון ניתוח כספי של השפעת סיכונים פיננסיים שונים על החברה. מדובר בסיכונים כגון חשיפה למט"ח ולשינויים בשערי המטבע, שינויים בשערי הריביות, סטיות תקן של נכסים נגזרים ושערי סחורות שיש להן מחירי בורסה. רשות ני"ע אימצה את הדו"ח והתקנות בנושא פורסמו בסוף דצמבר 2006. הפרסום ברשומות המחייב את יישום התקנות כבר בדוחות המוגשים בימים אלה,  היה רק ב-5 בפברואר השנה. מבחינת רשות ני"ע מטרת התקנות היא להעלות ולהביא למודעות את נושא ניהול הסיכונים הפיננסים של החברות הציבוריות. מטרה נוספת היא לאפשר לקורא הדוחות להבין מה עלול לקרות לחברה במצבי הקיצון שעוברים על השווקים הבינלאומיים. מטרות אלה חשובות גם בעיני פורום CFOותוצאות החישובים שדורש דו"ח גלאי 2 עולים בקנה אחד גם להיערכות החברות לקראת אימוץ תקני ה-IFRS.

לדברי רו"ח רגינה אונגר, CFOשרם-פודים-קלנר ויו"ר וועדת דיווחים בפורום ה-CFO, למרות החשיבות אותה רואה הפורום במתן מידע נרחב ככל האפשר למשקיעים, רשות ני"ע לא נתנה זמן מספק להיערכות לדרישתה להחיל את הדיווח על סיכונים פיננסיים כבר בדוחות המוגשים בימים אלה. "מדובר בדרישות גילוי רחבות הכוללות שינויים משמעותיים מבלי שניתן לחברות זמן היערכות מתאים" אומרת אונגר.  לדבריה, ישנן נקודות רבות שטרם הובהרו דיין דבר שיחייב את החברות לשכור את שירותיהם של  מומחים פיננסים, בעלויות גבוהות,  בשל היישום המהיר. אונגר טוענת כי הרשות עצמה טרם פירסמה את הבהרותיה לנקודות רבות שדורשות הבהרה, למרות שאנו נמצאים כבר בסוף תקופת פירסום הדוחות השנתיים. "במצב זה" אומרת אונגר "על הרשות לנהוג בזהירות ובשיקול דעת בנוגע לסנקציות שיושתו על חברות ציבוריות שלא יעמדו בדרישות החדשות".

ד"ר אדם רויטר: כ-140 חברת לא יתייחסו כלל לתקנות החדשות. 80% מהדוחות שכבר הוגשו מכילים טעויות

על מנת להדגיש את הבעייתיות שביישום מיידי של התקנות החדשות, הוצגו במפגש תוצאות בדיקה שנערכה בחברת "חיסונים פיננסיים" של ד"ר אדם רויטר. מהבדיקה עולה כי כ – 140 חברות, מתוך 714 חברות הרשומות בבורסה בת"א, לא יגישו עד סוף החודש (המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים) דוחות הכוללים התייחסות לתקנות החדשות, למרות איום הרשות להחזיר את דוחותיהם. זאת, בעיקר, בשל חוסר זמן. לדברי ד"ר רויטר, ועל פי הבדיקה שנערכה ב"חיסונים פיננסיים" בקרב החברות שכבר הגישו דוחות שנתיים, 70%-80% מהחברות שכבר הגישו את הדוחות, הגישו דוחות חסרים או דוחות המכילים טעויות

בתגובה אמר עמיחי כי חברות שיגישו דוחות הסובלים מטעויות או שאינם כוללים מידע מהותי בכל הקשור לתקנות החדשות, הדוחות יוחזרו והחברות תצטרכנה לבצע תיקונים עד מועד הגשת דוחות הרבעון הראשון של 2007.  עמיחי הבהיר  שעד כה הוחזרו בעיקר דוחות שלא כללו כל התייחסות לדרישות ועדת גלאי 2.

עבור לתוכן העמוד