בססח

**התראה ל-CFOs בחברות הנסחרות בת"א** דרישות גילוי ועדת גלאי –סיכוני שוק ודרכי ניהולם

ביום 27 בדצמבר 2006 אישרה וועדת הכספים של הכנסת את תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) במספר נושאים כשאחד העיקריים שבהם הינו גילוי בדוח הדירקטוריון שייכלל במסגרת הדוח התקופתי ובמסגרת דוחות כספיים לתקופות ביניים בדבר סיכוני שוק ודרכי ניהולם – אימוץ המלצות וועדת גלאי. עוד פורסם כי רשות ניי"ע הורתה לאי.בי.אי להגיש מחדש את דוחותיה בשל מידע חסר בנושא שבנדון בדוחות הכספיים השנתיים שלה.
6/03/2007


מטרת פרסום זה להביא למודעות חברי הפורום את דרישות הגילוי בעניין זה תוך מתן דוגמאות לגילוי שניתן בדוחות חברות ציבוריות שפורסמו עד כה.

עיקרי השינויים הדרישות על פי המלצות הוועדה לעומת דרישות הדיווח הקודמות-

 •  ביטול דיווח טבלאי על החזקה בניגזרים
 •  ביטול באפשרות להצגת מכשירים ניגזרים בקבוצות רחבות
 •  הגדרת סיכוני שוק שלגביהם יידרש דיווח בדבר החשיפה האפשרית
 •  קביעת הגדרת " מכשיר רגיש" המחייב הרחבת הדיווח
 •  ביצוע מבחני רגישות לגבי כל המכשירים הרגישים
 •  בחברות מסוימות בנוסף למבחני הרגישות נקבעה גם חובה לדיווח לפי שווי הוגן בסיכון (VAR).

מבחני הרגישות יכללו טבלה נפרדת ביחס לכל גורם שוק כלהלן-

 • פירוט המודל, העובדות, ההנחות, ההערכות והתחזיות ששימשו בקביעת שוויו ההוגן על פי מודל,
 • ביצוע ארבעה מבחני רגישות לפחות, כתוצאה משינויים בגורמי השוק בשיעור של 5% ו – 10% כלפי מעלה וכתוצאה משינויים בשיעורים דומים כלפי מטה,
 • בהתקיים שינוי יומי בגורם שוק כלשהו בשיעור גבוה מ – 10% במהלך עשר שנים הקודמות למועד הדיווח, יבוצעו מבחני רגישות גם לפי שיעור השינוי הגבוה ביותר שנמצא בתקופה האמורה, תוך ציון שיעור השינוי הנ"ל והמועד בו התרחש.
 •       מיון המכשירים הרגישים לקבוצות ביניים הבאות: 
       1.   מכשירים רגישים שנועדו להגן על מכשירים רגישים אחרים והמוכרים בדוחות כספיים כהגנה חשבונאית ומיד לאחריהם יוצגו המכשירים המוגנים על ידם;
       2.   מכשירים רגישים שנועדו להגן על מכשירים רגישים אחרים ושאינם מוכרים בדוחות כספיים כהגנה חשבונאית ומיד לאחריהם יוצגו המכשירים המוגנים על ידם;
       3.   מכשירים רגישים שלא נועדו להגנה;
 •      במידה והשפעת השינויים בגורמי השוק על השווי ההוגן על פי מודל היתה שונה מהותית מהשפעתם על רווחי התאגיד, יהיה התאגיד רשאי להציג בנוסף את השפעת השינויים בגורמי השוק על הרווח (עם זאת, במידה והתאגיד בחר שלא לעשות כן, יובאו הסברי הדירקטוריון לקיומו של הפער המהותי ולמשמעותו),
 • יינתן גילוי במצב בו בעשר השנים האחרונות ארע בגורם שוק כלשהו שינוי שבועי מצטבר, אשר התרחשותו במועד הדיווח היתה פוגעת בהנחת העסק החי ששימשה בבסיס עריכת הדוחות הכספיים של התאגיד.

על מנת להקל על חברי הפורום ולאור מיעוט החברות שפירסמו גילוי כאמור עד כה , מצ"ב מספר דוגמאות לביאור כאמור של חברךת מטריקס וחברת גולף בנוסף מצורפת דוגמא של חברה אמריקאית סחירה ב- NASDAQ.

אנו נמשיך ונעדכנכם באשר לדוגמאות נוספות שתפורסמנה.

במידה ומי מהחברים מעוניין להגיב, לשאול ו/או להתייעץ בנושא – נא לשלוח במייל חוזר.

מצ"ב דוגמא  מצ"ב דוגמא
עבור לתוכן העמוד