גלו את הפוטנציאל הפיננסי באמצעות  פתרונות ה-IP החדשים של AON

פרוטוקול ועדת מיסים - מ"ה בנושאים תכנוני מס אגרסיביים ופס"ד פז גז

הישיבה התכנסה לצורך הכנת נייר העמדה של הפורום בעניין פס"ד פז גז, וגיבוש עמדת הפורום לקראת יום שני מועד בו מתכוונת רשות המיסים להביא לאישור ועדת כספים תקנות דיווחי מס אגרסיביים.
27/11/2006


בדיון על הכנת נייר העמדה בעניין פס"ד פזגז:

גובש נוסח שלפי דעת הפורום עונה על דרישות המדינה והמשק יכול לחיות עימהן:

1.      במידה ויש רווחים מותרים לחלוקה והדיווידנד לא חורג מגובה זה – יוכרו הוצאות מימון להלוואות.  
2.      לא יותרו הוצאות מימון על הלוואות שנועדו לרכישת נכסים לא מניבים מעבר לסכום ההון העצמי
(תואם לחוזר מ"ה שכבר קיים).
הוחלט:
א. לחזור ולבקש את  ג'קי מצא, מנהל רשות המיסים, להוציא חוזר כנ"ל ולעצור מיידית את כל השומות בענין זה (המשמשות בעיקר ללחץ על נישומים בעניינים אחרים).
ב. לבקש תיקון מיידי של החוק.
ג. במידה ולא יאושרו סעיפים אלו – לבדוק אפשרות להצטרפות הפורום לערעור בעליון.

בעניין דיווחי מס אגרסביים:
בישיבה נדונה טיוטת החוק העומדת להיות מוגשת לועדת הכספים. טיוטא זו הינה לאחר תיקונים שהוכנסו ע"י הפורום, עם זאת, מודאג הפורום מתכולת החוק הפלילי על עבירות אלו. בישיבה הועלו כמה הסתייגויות מהנוסח המוצע:
א. יש לבקש החרגה של כל דיווח שנעשה במלואו לפ"ש
ב. להכניס מדרגות לדרישת הסף בכדי להקטין את כמות הדיווחים
ג. דיווחים למע"מ כל חודש על אחזקה של מלכ"ר או גוף פיננסי בעוסק – היא הטרדה מיותרת העלולה לשים רגל בפני הציבור. יש להסתפק בדיווח תקופתי, בין אם פעם אחת בעת השינוי (כניסה ויציאה) ובין אם דיווח שנתי.
הוחלט:
הפורום יפעל להשגת המפורט לעיל במפגש המוקדם עם נזרדישי ו/או בישיבת ועדת הכספים האמורה לאשר את התקנות.

הישיבה נערכה במשרד עו"ד שקל, נכחו חברי פורום CFO ונציגה מפזגז.

עבור לתוכן העמוד