PWC

פרוטוקול ישיבת ועדת דיווחים - הוראות רשות ני"ע

בישיבה נדונו דרכי הפעולה והמשך לנושאים: IFRS – קביעת מועד הפסקת הכלכלה ההיפראינפלציונית בישראל, IFRS - הנחיות יישום IFRS ,תקנות גילוי בדבר היערכות ל-IFRS ,IFRS – היבטי מיסוי, תקנות גילוי בדבר אישור תגמול בכירים,נוסח טיוטא לתגובת הפורום שנוסח ע"י עו"ד נועם שרון ממשרד מיתר ליקוורניק, גילוי בדבר עו"ד ויועצים אחרים בתשקיף ובדיווחים אחרים, תגובת לשכת רואי החשבון בישראל, דו"ח ועדת גושן.
9/11/2006


בישיבה שהתקיימה ב-5 לנובמבר 2006, באירוח רגינה אונגר CFO שרם פודים קלנר ויו"ר ועדת דיווחים בפורום,השתתפו חברי ועדת הדיווחים ונדונו הנושאים הרשומים לעיל.
הפרוטוקול בדף הבית שהועדה.

לדף הבית של הועדה

עבור לתוכן העמוד