מבטחים

לאור מצב המלחמה: בקשות המשק מרשות ני"ע

16/10/2023
לאור מצב המלחמה: בקשות המשק מרשות ני"ע (הגדל)

סיכום השיחה שהתקיימה בחמישי 12.10, עם יו"ר רשות ני"ע, ספי זינגר, שרה קנדלר, מנהלת מחלקת תאגידים ואילן ציוני, סגנה:

 

ראשית תודה על השיחה. עצם ההקשבה והנכונות – חשובות מאד בתקופה טרופה זו.

להלן סיכום הנקודות העיקריות אותן הצגנו בפניכם:

 

  1. דחיית מועד פרסום דוחות רבעון שלישי – אנו מבקשים מהסיבות שפורטו בשיחה (גיוס עובדים רבים למילואים לרבות ממחלקות הכספים והמחלקות המשפטיות, עובדים נעדרים, עובדים בחו"ל, צמצום פעילות החברות ועוד) את דחיית מועד פרסום הדוחות לרבעון השלישי עד סוף חודש דצמבר, לחברות שיבחרו בכך. לצד זאת, אנו מבקשים דחיפות ביצירת וודאות – חשוב לצאת עם זה לשטח, שכולם ידעו בהקדם האפשרי על מנת שכמה שיותר מהר המשאבים יוקצו לדברים החשובים יותר כרגע. בנוסף, יש להעניק בשעה זו התייחסות מיוחדת של רשות ניירות ערך לחברות הממוקמות בעוטף עזה (דוגמת כפרית ואינרום (נירלט) – שהשתתפו בשיחה) – כך למשל להעניק להן במסגרת מתווה פרטני אפשרות לדלג על דיווח Q3, או לדווח בפורמט של Press Release.
  2. אכיפה מקלה/סלחנות באכיפה - אנו סבורים שיש להחיל בתקופת הלחימה סלחנות באכיפה במקרים של הפרות דיווח ברקע מצב המלחמה.
  3. גמישות ותקשורת - יכול להיות שפנינו למלחמה ארוכה. זה לא "עוד מבצע" וגם לא קורונה (שבה אנשים עבדו מהבית) ולכן צריך ליצור מנגנון של עמידה בקשר רציף עם החברות בין אם באמצעות איש קשר ייעודי ברשות ניירות ערך שירכז את פניות החברות בהקשר למלחמה ובין אם בדרך אחרת. אנו מודים לכם על הנכונות שהבעתם בנושא וכפי שציינתם הנכם נמצאים במהלך השלמת הכנת והפצת דף קשר – הדבר יכול לסייע רבות בקשר ישיר של נציגי החברות.
  4. אי הכבדה רגולטורית בדרישות גילוי חדשות לפחות בקשר לדוח רבעון שלישי – ככל שניתן, אנו סבורים שהתקנות ברורות לגבי הצורך לדווח על השפעת אירועי קיצון (בטחוניים, כלכליים ואחרים) על פעילות החברה, ואף כולנו התנסנו בכך באירועי קיצון אחרונים (הגם שהם שונים – קורונה, שינויים כלכליים כדוגמת אינפלציה ועליית ריבית). על כן,  אנו מבקשים שלא לייצר דרישות גילוי נוספות, כגון בנושאי פרשנויות, נושאי עסק חי והערכות שווי. התפתחות הנסיבות לקראת הדוח השנתי וודאי תייצר פרקטיקה בנושאים אלו.
  5. הארכת תוקף לתשקיפי מדף – הארכת תוקף אוטומטית ב-60 ימים לתשקיפי מדף שתוקפם עד סוף חודש פברואר 2024.
  6. "הקפאה" של המצב המשפטי בכל הנוגע לאירועים/עסקאות הדורשים אישור/הארכה/חידוש – אנו מבקשים שתינתן 'הקפאה'/גרייס כללי, במועדים רגולטורים מכוח חוק החברות ותקנות ניירות ערך, שיביא הלכה למעשה ל'הקפאה' או 'הארכה אוטומטית של תמונת המצב', כגון בנושאי קיום אסיפות כלליות שנתיות (אשר יוכלו להתבצע עד 60 יום לאחר תום השנה הקלנדרית), הארכת תוקף כהונה של דח"צים, תוקף מדיניות תגמול, תוקף עסקאות עם בעלי עניין וכיוצ"ב.

הסדרה כאמור עדיף שתיעשה בדרך של חקיקת תקנות ייעודיות אך ככל והדבר אינו ישים בפרק זמן מתאים אנו סבורים כי הליך חלופי יכול להיעשות בדרך של הודעת NO ACTION אשר תצא מטעם רשות ניירות ערך יחד עם משרד המשפטים במסגרת נייר עמדה בדבר אי נקיטת פעולות אכיפה ככל שיתבצע הליך אישור פנימי (למשל: הארכת תוקף מועד רגולטורי בעד 60 ימים בהחלטת ועדת ביקורת ודירקטוריון), בליווי פרסום דיווח מיידי בנושא.

הארכת תוקף מעבר למועד האמור תהיה כפופה לשני תנאים מצטברים: 1. מצב המלחמה בישראל נמשך. 2. רשות ניירות ערך אישרה באופן גורף לחברות את ההארכה כאמור ובמגבלות כפי שתקבע.

 

 

אנו שבים ומודים לכם על הזמינות וקידום המהלכים.

אנו סבורים כי גם בנושאים אלו אנו שותפי גורל ובעלי מטרה משותפת של המשך עידוד ושמירה על שוק ההון כשוק פעיל, זמין ומזמין חברות, תוך איזון בין טובת המשקיעים ושמירת אינטרס הגילוי לבין התאגידים המדווחים עצמם.

עבור לתוכן העמוד