PWC

רונית הראל בן זאב: "מניות בכורה עשויות להוביל לשיפור באיכות האשראי של החברה"

9/08/2017
רונית הראל בן זאב: "מניות בכורה עשויות להוביל לשיפור באיכות האשראי של החברה" (הגדל)

מניות הבכורה הן מכשיר שבין הון לחוב והאפשרות להנפיק אותן תהווה מקור מימון נוסף לחברות, הן לצמיחה והן למיחזור חובות, ללא צורך בהגדלת רמת המינוף, אומרת רונית הראל בן זאב, מנכ"ל S&P מעלות ■ מעבר לגמישות הפיננסית לחברות, עבור המשקיעים נפתחת האפשרות להשקיע במניה עם רמת ודאות גבוהה באשר להיקף הדיבידנד הצפוי

עו"ד מיכל קורן

לדברי רונית הראל בן זאב, מנכ"ל S&P מעלות, "עלייתן לארץ של מניות הבכורה מספקת לסמנכ"לי הכספים מכשיר חדש בעת בחינת אלטרנטיבות וקבלת החלטות בנושא מימון החברה. היא מסבירה כי "מדובר בסוג של מכשיר היברידי - נייר ערך הנמצא על הרצף בין מניה לאג"ח, עם מאפיינים הן של איגרות חוב והן של מניות: מרכיב האג"ח מתבטא בזכאות המחזיקים לתשלומים תקופתיים קבועים לאורך חיי הנייר ובבכירות המכשיר בעת חדלות פירעון על פני בעלי המניות הרגילות של החברה. המרכיב המנייתי מתבטא, כאמור, בנחיתות המכשיר ביחס לחובות האחרים של החברה".

הראל בן זאב מוסיפה כי "מניות הבכורה תפסו תאוצה בשניםהאחרונות בארה"ב וכן באירופה והן עשויות להיות, כאמור, כלי מימון נפוץ גם בישראל, לאחר שהכללים החדשים של הבורסה לרישום למסחר של מניות בכורה אושרו לאחרונה. מניות בכורה אינן מוצר מדף - ותכנון מושכל של תנאי ומאפייני מניות צריך להתאים לצרכי המימון הספציפיים, מבנה הרווחיות, תזרים המזומנים ומדיניות חלוקת הדיבידנד של כל חברה".

מי רשאי להנפיק מניות בכורה ומה היתרונות בהנפקתן?

"הבורסה קבעה מספר קריטריונים לחברות שתוכלנה להנפיק מכשיר זה בשוק המקומי, ביניהם: חברה ששווי ושיעור ההחזקות הציבור במניות הרגילות שלה עומדים בנדרש מחברה חדשה, חברה שכלולה במדד ת"א 125 או במדד SME60, או חברה ששווי השוק שלה הינו לפחות 500 מיליון שקל", אומרת הראל בן זאב.

"הנפקת מניות בכורה יכולה להניב תועלות רבות גם לחברות המנפיקות וגם למשקיעים. מצד החברה - גיוס באמצעות מניות בכורה מאפשר למנפיקים, בין היתר, לגייס הון מבלי לדלל שליטה, משיג גמישות גבוהה יותר בניהול תזרים מזומנים ומחזק את כרית הביטחון של החברה מפני אירוע של חדלות פירעון. מבחינת המשקיעים - מניות בכורה מאפשרות קבלת דיבידנד לפני המניות הרגילות, כאשר המשקיעים יודעים מהו שיעור הדיבידנד המובטח להם".

מה המשמעות של הנפקת מניות בכורה מבחינת דירוג?

"הנפקת מניות בכורה עשויה לתרום מבחינת הדירוג לשיפור יחסי הכיסוי והורדת המינוף, שכן הנפקת מניות בכורה עשויה לשפר את איכות האשראי הכוללת של החברה", אומרת בן זאב.

לדבריה, "כדי להגדיר את היקף הגיוס או חלקו כהון , ללא קשר לסיווג בדוחות הכספיים של החברה , אנו בוחנים האם המאפיינים החוזיים של המכשיר ומדיניות ההנהלה תומכים בתכונות הבאות : גמישות בדחיית תשלומי דיבידנד במקרה הצורך , היותו של המכשיר מרכיב קבוע וארוך טווח במבנה ההון של החברה ונחיתות ביחס לשאר חובות החברה . לאחר בחינה זו אנו מגדירים את רכיב ההון במכשיר על פי היחס בין החוב להון . רכיב הון גבוה יקבע כשהמכשיר מוגדר כ -100% הון וכל התשלומים השוטפים למחזיקים מסווגים כתשלומי דיבידנד ; רכיב הון בינוני ייקבע כשהמכשיר מוגדר כ -50% חוב ו -50% הון , והתשלומים השוטפים למחזיקים מסווגים 50% לתשלומי דיבידנד ו -50% לתשלומי ריבית ; רכיב הון נמוך ייקבע כשהמכשיר מוגדר כ -100% חוב וכל התשלומים השוטפים מסווגים כתשלומי ריבית".

היא ממשיכה ומסבירה כי "סיווג המכשיר כחוב או הון וסיווג התשלומים כריבית או דיבידנד משפיעים על היחסים הפיננסיים ודרכם על הערכתנו את הפרופיל הפיננסי של החברה . אנו מנחיתים את דירוג המכשיר במספר דרגות ביחס לדירוג החברה המנפיקה , כדי לבטא את הסיכון הגדול יותר למשקיעים בשל יכולת המנפיק לדחות תשלומים תקופתיים מעת לעת ובשל הנחיתות המבנית של המכשיר ביחס למכשירי החוב האחרים בעת חדלות פירעון . במרבית המקרים , דירוג המכשיר נקבע שתי דרגות מתחת לדירוג המנפיק עבור חברות בדירוג השקעה גלובלי (בישראל חברות בדירוג ilAA ומעלה וחלק מהחברות בדירוג ilAA - מ .ק.) ושלוש דרגות מתחת לדירוג המנפיק עבור חברות בעלות דירוג גלובלי ספקולטיבי.

"כאמור, בפרספקטיבה דירוגית, הנפקת מניות בכורה תורמת לשיפור יחסי הכיסוי והורדת המינוף של החברה", מסכמת הראל בן-זאב. "כך, שבנוסף להיותה כלי לגיוון מקורות המימון של החברה, הנפקת מניות בכורה עשויה לתמוך בדירוג החברה ואף להוביל לשיפור באיכות האשראי הכוללת של החברה".

עבור לתוכן העמוד