גלו את הפוטנציאל הפיננסי באמצעות  פתרונות ה-IP החדשים של AON

סקר עמיתים - התערבות מכוח פיקוח על גילוי נאות

1/11/2005

ביום 28 ביולי 2005 פרסמה רשות ניירות ערך הנחיה מכוח סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך" או "החוק"), אשר נושאה "גילוי בדבר מתן הסכמה לביצוע סקר עמיתים" ("הנחיה"). עניינה של הנחיה זו – הטלת חובת דיווח על תאגידים מדווחים על מידת שיתוף הפעולה מצד התאגיד המדווח, בביצוע סקירה של עבודת רואה החשבון המבקר שלו על ידי המוסד לסקירת עמיתים שליד לשכת רואי חשבון בישראל.
מטרת המוסד לסקירת עמיתים היא בחינת התמלאותם של נהלי הביקורת במהלך עבודת הביקורת אותה מבצע כל משרד רואי חשבון. לצורך ביצוע הבדיקה התבקשו החברות הציבוריות לאשר העברת מסמכים הקשורים לעבודת הביקורת שנעשתה אצלן לידי רואי חשבון אחרים, אשר יבדקו את עבודת רואי החשבון של החברה. בהנחיה נדרשו החברות הציבוריות לציין במסגרת דוח הדירקטוריון שלהן, האם התאגיד שיתף פעולה עם הבדיקה או נמנע מלשתף עמה פעולה, ומדוע.

הנחיה זו עוררה בעת פרסומה התנגדות רבה מצד החברות הציבוריות, בשל הבעייתיות המשפטית הגלומה בה, ויישומה אף נדחה עד שהושגו הסדרים מסוימים בין רשות ניירות ערך לבין פורום מנהלי כספים ראשיים, אשר ייצג את האינטרס של החברות הציבוריות. ברם, הנחיה זו מהווה אך ציון דרך נוסף במה שמצטייר כמגמה נמשכת של התערבות רשות ניירות ערך בדפוסי הפעילות של החברות הציבוריות בישראל ובמשטר החברות ((Corporate Governance, על דרך של הטלת חובת גילוי בעניינים נשוא ההתערבות. רשימה זו תעסוק איפוא לא רק בבעייתיות של המקרה דנן, אלא ובמיוחד בתיאור התופעה בכללותה, השלכותיה, הישגיה מזה וחסרונותיה מזה, כמו גם הדין הרצוי.

להורדת המאמר המלא [PDF, 112k]

עבור לתוכן העמוד