PWC

בתקציב המדינה 2006 ובחוק ההסדרים הצמוד לו כמה עניינים הדורשים את התייחסות הפורום - נודה לתגובות החברים

נודה לתגובות חברי הפורום על הנושאים המפורטים להלן ונושאים נוספים הנראים לכם כחשובים.
19/10/2005
 1. נושאי מיסוי
  • אחריות אישית -  ההצעה לאפשר גביית חוב של תאגיד למס קניה מ"בעל תפקיד", או כלשון ההצעה:

  • קביעה בחוק כי הוצאות לימודים (למעט השתלמויות) לא יוכרו במס
  • נושאי מס נוספים
 2. השתתפות ישראל בתוכניות המו"פ האירופאיות
 3. אחריות אישית על חריגות שכר בגופים מתוקצבים ונתמכים ובחברות הממשלתיות
 4. ייעול תהליכי רישוי עסקים – במידה ובמסגרת תפקידך נתקלת בנושא זה והוא נראה לך חשוב – נא הודיענו.
 5. החוק לעידוד השקעות הון – המסלול החלופי - הפחתת תקנים במרכז ההשקעות (-בלא הוספת תקנים או העברת תקנים ברשות המיסים לטובת החוק לעידוד השקעות הון – המסלול החלופי) – נא תשובתך לשאלון הרצ"ב.
 6. מס בולים – למרות התחייבותו של איתן רוב , מנהל רשות המיסים, להביא לועדת הכספים בכנסת תיקון לחוק ביטול מס בולים – אין אזכור של נושא זה בהצעת חוק התקציב ולא הוגש עד כה כל תיקון – למרות פניות חוזרות ונשנות של הפורום, של יו"ר ועדת הכספים ושל היועצת הכלכלית לועדה. נראה כי גבית מס בולים השנה תעבור את התקרה ששמה ועדת הכספים ולכן – תכנס לתוקפה ההחלטה להפחית את שיעור המס.

נראה כי למרות החלפת שר האוצר – הצעת המחליטים שאושרה בממשלה – תקפה, ועל כן דרושה התייחסותנו.

במידה ויש לך הערות ו/או השגות לנושאים אלו, או חלקם, אנא העבר את התייחסותך.

אנו ממליצים גם כי תעברו על הצעת התקציב כולה  ותעבירו אלינו הערות ו/או נושאים הנראים כחשובים לטיפול ע"י הפורום.

לתגובה: mr@cfo-forum.org.

עבור לתוכן העמוד