PWC

קורס חדש: 12 התמודדויות של נושאי משרה ובמיוחד ה-CFO בדירקטוריון

29/10/2015
קורס חדש: 12 התמודדויות של נושאי משרה ובמיוחד ה-CFO בדירקטוריון (הגדל)

הנושאים שידונו בקורס הייחודי יתרמו להעמקת הבקיאות ולהכשרתם של דירקטורים, במיוחד לאור העובדה כי פעילות הדירקטוריון, בארץ ובעולם כאחד, השתנתה משמעותית ומזמנת אתגרים חדשים.

עבודתם של בכירים, בעיקר נושאי תפקיד ה-CFO בדירקטוריון, זוכה לתשומת לב רבה מצד הרגולטור, ומחייבת התעדכנות מתמדת והבנת מרחב האחריות ומטלות התפקיד. הביקורת הציבורית, פעילות הרשויות הנוגעות בדבר, בשילוב השקיפות הנדרשת - מחייבות ערנות מקצועית, תכנון וביצוע ברמה גבוהה, ומנגד החשיפה היא אישית. כל אלו הולכים ומתעצמים בעיקר בעשור האחרון, לאור הגברת הרגולציה והאכיפה.

בקורס "12 התמודדויות של נושאי משרה" ידונו הנושאים הבאים, התורמים להעמקת הבקיאות בתחום שהוא בעל חשיבות מהמעלה הראשונה:

1. ניהול הרמוני של: אספה, בורד, הנהלה, נושאי משרה, עובדים, סביבה עסקית.

2. הרחבת אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה שחלה לאחרונה.

3. הדינמיקה של הסביבה העסקית- הגברת מהירות ומחזורי העסקים , איומים ותשובות.

4. ניהול משברים: זיהוי מוקדם ומענה לאיומים אקסוגניים ואנדוגניים.

5. תכנון אסטרטגי כולל משולב ניהול מס ו-IP כרכיבי תכנון אינטגרליים (מקומי ובין לאומי).

6. ניהול רגולציה רבת משתנים ולעיתים מעורפלת ולא מתואמת ובניית מערכת ציות אפקטיבית.

7. איומי סייבר.

8. ניהול סיכונים בראיה כוללת עסקית ובתוך זה: הגדרת תיאבון הסיכון לחברה (איכותית וכמותית) , הבנת ה- Rhythm of business ויכולת הבורד באיתור נקודות חולשה בחברה מבעוד מועד.

9. הגברת תופעת ה-disruptive technologies and initiatives וההתמודדות עמה.

10. ניהול שינויים תוך עמידה בלחצים עם בניית תשתית התעדכנות עצמית בשת"פ עם גופים מתמחים ומומחים.

11. הכללת הטכנולוגיות המתפתחות בקצב מדהים- הכרה, איומים סיכונים וסיכויים כולל תחום הדיגיטל המבטיח.

12. שיפור עבודת הדירקטוריון והיכולת למדוד את אפקטיביות עבודת הבורד.

מיותר לציין שלכל בעל תפקיד בכיר, אחריות הנוגעת ישירות או בעקיפין לכל הנושאים האלו, בהיותו גורם מפתח בעשייתם של הנהלת החברה והדירקטוריון: בתחום התכנון, הניהול, הבקרה, הצגה, הסברה והכנת החומרים - הן כבעל משרה מרכזי והן כדירקטור. הרחבת אחריות הדירקטורים שחלה לאחרונה, אף מדגישה את הצורך בהתעדכנות ומתן מענה נאות שיעמוד במבחן הביקורת. היום, יותר מתמיד, יש חשיבות ראשונה במעלה לבחינה מחודשת של התחום והתארגנות מתאימה לשינויים הצפויים והלא צפויים בעתיד, המזמן לנו אתגרים כמו שלא היו בעבר.

לפרטים נוספים

עבור לתוכן העמוד