מלם טים

נייר העמדה לענין הפחתת מחזור בסיס

טיוטת התקנות, כפי שהיא מנוסחת כעת, מותירה מחוץ לחוק את חלקה הגדול של התעשיה עתירת הטכנולוגיה.
29/06/2006

במהלך נובמבר 2005 פורסמה טיוטת התקנות שבנדון. התקנות האמורות באות להחליף נוהל שפורסם בשנת 1998 על ידי מרכז ההשקעות, נוהל אשר יושם עד לאחרונה. עם המעבר בטיפול ביישום המסלול החלופי של החוק, ממרכז ההשקעות בתמ"ת לרשות המיסים במשרד האוצר, ובכדי לאפשר "מסלול ירוק" לחברות, בניגוד להליך הקודם שחייב הגשת תוכנית למרכז ההשקעות ואישורה, תוקן החוק לעידוד השקעות הון, למעט פרק זה של שחיקת מחזורים. תקנות אלו אמורות להשלים את הטיפול בנקודה חסרה זו.

חשוב להבין את ההבדל בין התעשיה המסורתית לתעשיה עתירת הטכנולוגיה. שכן, בעוד התעשיה המסורתית זוכה להגדלת מחזור המכירות עם הגדלת ההשקעה במפעל, התעשיה הטכנולוגית מאופיינת בהשקעות שכל מטרתן – מוצרים חדשים שיבואו במקום המוצרים הקיימים. דבר זה נובע מאופי התעשיה הטכנולוגית.

לאור כך, נוצר המנגנון לשחיקת מחזורים לחברות הטכנולוגיה, שאחרת, כל החוק לעידוד השקעות הון בתעשיה איננו רלוונטי להן, ובהיעדר חוק אחר לעידוד ההשקעות במשק, נותרת תעשיה זו, "קטר הצמיחה של המשק", ללא כל תכנית עידוד.למותר לציין כי שחיקת המחזור הינה כבר במקור מענה חלקי לבעיית התיישנות המוצרים הטכנולוגיים ושחיקת מחירי המכירה שלהם ובשל כך יש להימנע מכל פגיעה נוספת במנגנון זה.

שתיים הן הסיבות לבקשתנו לתיקון טיוטת התקנות:

  1. תקנות אלו צריכות, למלא אחר התחייבות רשות המיסים ומשרד התמ"ת, כי מצב החברות לא יורע בעקבות המעבר לטיפול רשות המיסים ב"מסלול הירוק". במצב הקיים קיימת הרעה משמעותית המפורטת להלן.

  1. טיוטת התקנות, כפי שהיא מנוסחת כעת, מותירה מחוץ לחוק את חלקה הגדול של התעשיה עתירת הטכנולוגיה.

להלן השינויים הנדרשים:

1. הגדרת מפעלים עתירי טכנולוגיה

1.1. בחוק "הישן", נקבעו שני תנאים כמותיים ועוד תנאי איכותי - להגדרת מפעל כעתיר טכנולוגיה. התנאים הכמותיים (מינימום 7% השקעה במו"פ, ומינימום 20% עובדים אקדמאים העוסקים בתחום) אינם במחלוקת, וגם לא שונו בתקנות החדשות. התנאי האיכותי – דהיינו מחזוריות טכנולוגית גבוהה, אושרה ע"י בדיקת התוכנית במרכז ההשקעות. לאור הסרת גוף שיקול הדעת, הוצעו שני קריטריונים מצטברים להגדרת מחזוריות טכנולוגית גבוהה. ואולם תנאים אלו מחמירים ביותר וישאירו מפעלים עתירי טכנולוגיה רבים מחוץ למסגרת החוק. בנוסף, יש בהחמרה זו משום הפרת ההבטחה השלטונית "שלא להרע את מצב החברות".

1.2. מרכז ההשקעות, בהיותו גוף שבסמכותו היה הפעלת שיקול דעת, הכניס למסגרת הפרוייקטים המאושרים גם ביצוע פרוייקטים ומכירת מערכות מוצרים, בנוסף על מכירתם של מוצרים פיזיים. עתה, חברות כיום לא מוכרות מוצר אלא בהרבה מקרים פתרון - מערכת , מערכת משולבת חומרה ותוכנה, בהרבה מקרים מדובר בפרויקטים המפותחים בטכלוגיה מסוימת וכעבור מספר שנים נמכרים פרויקטים אחרים המתבססים על טכנולוגיה חדשה המצריכה להחליף את הציוד היצרני , השכלה בתחומים שונים ומתקדמיםשל העובדים לעומת הפרויקטים שנמכרו בעבר , ובפועל המחזור של מכירת מערכות שבעבר נמכרו , קטן והוא מוחלף במערכות מדור חדש. בהלקח מנגנון שיקול הדעת, יש להוסיף שני נושאים אלו למסלול הירוק ו/או לאפשר פניית חריגים לאישור ספציפי ממרכז ההשקעות.

אשר על כן מבקש הפורום:

א. מחיקתו של הקריטריון האיכותי המצטבר שהוגדר. מחיקה זו לא תגרום כל עיוות של החוק שכן שני התנאים הכמותיים מגדירים היטב את התעשיה עתירת הטכנולוגיה. תחליפיות המוצרים הגבוהה היא תוצאה ולא גורם מאפיין. בדיקה קלה בנתוני האישורים של מרכז ההשקעות יראה כי אין קבוצה המכילה חברות העונות על שני הקריטריונים הכמותיים שלא ענו על הקריטריון האיכותי ולא קיבלו אישור מרכז ההשקעות.

ב. לחילופין – לקבוע כי הקריטריונים החדשים יהיו חליפיים ולא מצטברים.

ג. במידה ויקבע שיש להוכיח תחליפיות גבוהה של מוצרים, לא יתכן שהתחליף לשיקול הדעת יתבסס על קריטריון של הכל או לא כלום. על פי הנוסח הנוכחי, חברה המחליפה 50% מוצריה במשך 5 שנים תזכה לשחיקה של 10% מהמחזור. ומה לגבי חברה המשקיעה במו"פ 10% ממחזורה ו-20% מעובדיה הינם אקדמאים בתחום אך החליפה רק 45% ממוצריה? או - חברה המשקיעה 10% ממחזורה במו"פ, 20% עובדים אקדמאים,וגם 33% תחלופת מוצרים ו-33% תחלופה טכנולוגית?

עמדת הפורום היא שבמידה ומעוניינים בהחלפת שיקול הדעת יש לקבוע סט גמיש של קריטריונים. למשל השקעה במו"פ גבוהה יותר מתנאי הסף ותחלופת מוצרים נמוכה יותר תזכה בשיעור שחיקה נמוך יותר.

בנוסף, חברות שאינן יכולות להראות עמידה ביחסים תוכלנה לפנות ולקבל רולינג של מרכז ההשקעות אשר יבחן את החברה בהתאם לשיקול האיכותי הקודם.

1.3. הפורום מבקש החזרת המצב לקדמותו, לאמור מצב בו שווי הנכסים היה שווי על בסיס עלות מופחתת ולא שווי על בסי עלות מקורית כפי שמוצע בטיוטא שלפנינו.

1.4. לגבי מפעלים בהם לא הייתה הכנסה בכ"א משמונה השנים האחרונות – אין כל צורך להכביד עליהם, ולדרוש מהם הוכחת החלפת מוצרים או נכסים יצרניים תוך זמן קצר יותר מאשר מפעלים אחרים. להיפך, קבוצה זו מאגדת בעיקר את החברות החדשות, אשר למדינה ענין בעידודן. אשר לכן – מבקש הפורום ביטולו של נוהל מוצע זה.

2. גובה ההפחתה

מזה תקופה ארוכה שהפורום מתריע כי שחיקת מחזור בגובה של 10% - איננה מספקת. רק לשם השוואה – ניתן לקחת את גובה הפחת על ציוד טכנולוגי הנרכש ע"י חברות כמדד לצורכי השחיקה. אשר לכן, מבקש הפורום להעלות את גובה שחיקת המחזור למינימום של 20%.

3. תקופת המעבר

ישנו טעם לפגם בכל שחברה אשר בידה כתב אישור ממרכז ההשקעות על פי החוק הישן, עליה לפנות לענין שחיקת המחזורים למס הכנסה על פי קריטריונים חדשים שעדין לא נקבעו. הפורום דורש כי תכניות שקיבלו אישורים על פי החוק הישן, הדיון והאישור לשחיקת מחזורים ימשיך להחות בסמכות מרכז ההשקעות גם אם שנת ההפעלה הינה לאחר 2004.

הדבר נוגד רציפות החוק מחד ומפר את ההתחייבות השלטונית שפורטה למעלה מאידך.

הפורום מבקש לכן, לקבוע כי מפעל אשר יש בידיו אישור לתכנית ההשקעה מהמנהלה, יהא נחשב כאילו עמד בכל התנאים הנדרשים לקבלת אישור שחיקה מהמפעל המאושר.
 
 
 
 
להורדת נייר העמדה  להורדת נייר העמדה
עבור לתוכן העמוד