PWC

הצלת מוסד הפרה-רולינג

3/11/2014
הצלת מוסד הפרה-רולינג (הגדל)

"חשוב לי דווקא בפני הקהל המקצועי כאן, החווה את הקושי ביומיום העסקי, להאיר חומרת מצבו של מוסד הפרה רולינג ברשות המסים" אמרה מיכל קורן מנהלת עמותת ה-CFOs לקשרי ממשל ומשק.

אזכיר כבסיס את דברי ההסבר לתיקון 147 לפקודה משנת 2005, לפיהם – "מתן החלטות מיסוי אמור לסייע בהסרת אי הוודאות בעסקאות במשק, להפחית את הדיונים עם פקיד השומה בשלב השומה, ולתרום בכך הן למגזר העסקי והן לאוצר המדינה".

מסקר שערכנו השנה, עולה תמונה מדאיגה:

1. אף אחת מהמחלקות הנותנות רולינגים אינה עומדת בדרישה הסבירה של 90-120 יום. הלו"ז בפועל עומד על פי שניים ושלושה מזמן זה שנקבע ע"י רשות המסים בעצמה בשנת 2004 – כסביר. מועדי תגובה אלו אינם בגדר המלצה בלבד כי אם הוראה מחייבת בדין, לפחות לגבי חלק מהבקשות לפרה רולינג. בעבר הרשות פעלה תוך התחשבות בלוחות זמנים אלו, אבל בשנים האחרונות זה אינו המצב ואין הצדקה לכך במיוחד כאשר קיימת הוראה ברורה בדין.

2. בלמעלה מרבע מהמקרים, מגיע הרולינג מאוחר מדי לביצוע הפעילות העסקית, שנעשית בלעדיו (77%) או שלא נעשית כלל (23%).

3. ביותר משליש מהמקרים, מציעים היועצים המשפטיים/חשבונאיים של החברות להימנע מהגשת רולינג, ולהסתפק בחו"ד מקצועית. אין ספק כי ל"סחבת" במתן רולינג, שתוארה בפרק הקודם יש השלכה על העדפת חו"ד משפטית / חשבונאית, אולם לא רק:

4. בנוסף למשך הזמן הארוך לקבלת רולינג, ציינו המשיבים סיבות נוספות להעדפת חו"ד מקצועית על הגשת בקשה לרולינג, ובכללן:

- חוסר תגובות ענייניות

- תהליך מסורבל

- כריכת מין בשאינו מינו – פונים לרשות בנושא אחד ומקבלים שאלות ובקשות לבירורים בנושאים שאינם קשורים, תוך ניצול הסיטואציה לפתיחת סוגיות אחרות מול הנישום.

ואם לא די בכך, יש מי שנתקלו גם בהימנעות של הרשות מעמידה ברולינג שניתן, בעת שומה לאחר מעשה.

חשוב לציין כי בנתונים אלה לא נלקחו בחשבון עסקאות הממתינות עדיין לרולינג, ובהן עסקאות הממתינות כבר מעל ל-18 חודש.

נסכים בוודאי כי מצב הדברים, בעייתי ביותר ואינו מאפשר פעילות עסקית סבירה. וועדת המסים בעמותה, בליווי רו"ח דורון סדן ראש מחלקת מסים, PwC Israel, כבר פנתה למנהל רשות המסים, משה אשר, ואנו מצפים לתגובת הרשות.

בהמשך לפנייתנו, אנו קוראים מכאן לרשות המסים – בטרם מותו הסופי של הפרה רולינג, לקדם, לייעל ולעורר את הנושא, כדי שיהווה כלי לעידוד המשק, כפי שנועד ויכול להיות.

עבור לתוכן העמוד