הישג של תא חברות זרות רב לאומיות של פורום CFO בסוגיית דיווחי ה- IFRSל-SMEs בישראל

7/12/2010

אנו שמחים לבשר על הישג של תא חברות זרות רב לאומיות של פורום CFO, בראשות אביעד אבני CFO אינטל, בסוגיית דיווחי ה- IFRSל-SMEs בישראל.

בחודש ינואר 2010 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את הצעתו לתקן 32 (מצ"ב). בהצעה לתקן נכתב כי קיימת מגמה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לחייב ישויות קטנות ובינוניות לפרסם את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקן ה- IFRSל-SMEs החל משנת  2015. בהצעה לתקן לא הוזכרה אפשרות  לדחייה או לחריגה עבור חברות הפועלות בישראל כחברות בנות לחברות אם המחויבות בדיווח לפי GAAP U.S. כך עלול היה להיווצר מצב, במידה וה-IFRS טרם יאומץ בארה"ב עד 2015, בו חברות בנות אלה היו מחויבות בדיווחים כפולים עפ"י תקנים שונים (למשל,  IFRS for SMEs  בארץ ובמקבילGAAP  U.S  לצרכי דיווח לחברות האם) .

בעקבות חליפת מכתבים עם רו"ח דב ספיר, יו"ר הועדה המקצועית במוסד לתקינה בחשבונאות, ופגישה של תא חברות זרות  רב לאומיות עימו ב-21.11.10, שינה המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את  דרישתו ביחס לדיווחי חברות בנות של חברות זרות רב לאומיות. במהלך המפגש הבהיר רו"ח דב ספיר כי במהלך התקופה שממנה ואילך יחויבו כל החברות הפרטיות בישראל לאמץ את תקני ה IFRS ועד למועד שבו יאמצו אותם חברות בחו"ל, יוכלו החברות הבנות המקומיות של חברות זרות רב לאומיות לדווח לפי U.S GAAP.

רו"ח דב ספיר הבהיר גם, כי הבחירה בדבר יישוםIFRS"  מלא" או IFRS for SMEs"" תישאר, בסופו של דבר, בידי החברות הפרטיות  (כל עוד אינן נחשבות כחברות ציבוריות או חברות שיש להן מחויבות ציבורית) ללא מגבלת "רף מהותיות" כאמור בתקן 32 הסופי כפי שפורסם ביולי 2010"

עבור לתוכן העמוד