פורום ה-CFO לקראת דיון שיתקיים היום במוסד לתקינה: לאור אימוץ ה – IFRS, על המוסד לתקינה לערוך חשיבה מחודשת בדבר המועד להפסקת היות כלכלת ישראל כלכלה היפראינפלציונית

חוות הדעת של שלושת משרדי רואי החשבון הגדולים שהוכנה עבור פורום ה-CFO קובעת כי היפראינפלציה בישראל הסתיימה בשנת 1993, ולא ב – 2003 כפי שטוען המוסד לתקינה
5/12/2006

היום מתכנס המוסד לתקינה על מנת לקבל  החלטה סופית בשאלה מתי הסתיימה  הסביבה ההיפר אינפלציונית בישראל האם בשנת 2003 או שמא במועד מוקדם יותר.  בפורום ה-CFO טוענים כי להחלטה מתי הסתיימה הסביבה ההיפראינפלציונית בישראל השלכות מהותיות על הדוחות הכספיים של החברות הישראליות, זאת על רקע אימוץ ה-IFRS. לדברי רו"ח רגינה אונגר, יו"ר וועדת דיווחים בפורום, להשלכה אם ההיפראינפלציה בישראל הסתיימה בשנת 2003, ולא בשנת 1993, עשויה להיות השפעה מהותית על ערכי הנכסים וערכי ההון העצמי של החברות לרבות הסיווג לעודפים שיהיו נמוכים יותר.  "משקיע שבוחן חברה במדינה היפראינפלציונית כמו תורכיה או רומניה ובמקביל בוחן דוחות של חברה ישראלית עלול לטעות בהשוואה שכן הפסקת ההיפראינפלציה בישראל ובשתי הכלכלות האחרות היתה שונה משמעותית" אומרת אונגר.

לדברי אונגר, המוסד לתקינה קיבל החלטה בדבר שאלה דומה כבר בעת פירסום תקן 17 ואז ניקבע שהשנה בה ההיפראינפלציה הופסקה הנה שנת 2003 ,החלטה שהפורום הסכים לה באותה עת. ואולם נפל דבר בישראל ויש לעשות חשיבה מחודשת בנושא.

בפורום ה-CFO טוענים כי חברות ישראליות שונות שיישמו ביישום מוקדם את ה-IFRS  (לרבות שטראוס עלית) קבעו, בהעדר הוראה אחרת, כי המועד הראוי להפסקת ההיפראינפלציה הנה שנת   1993 בהתחשב בין היתר בעמדת רשות ניירות ערך האמריקאית בנושא לענין  תרגום דוחות של חברות בנות אמריקאיות. אימוץ גישה זו מתבטא לעיתים בהגדלת עודפי החברה,עובדה המעלה שאלה בדבר יכולת חלוקת סכומים אלה כדיבידנד.

בחוות דעת שהזמין הפורום מפירמות  רואי החשבון הבינלאומיות ארנסט אנד יאנג, KPMGו-PWCטוענים משרדי החשבון כי בהתחשב בעמדת ה-SECבנושא, בעובדה כי חברות מסויימות כבר אימצו את התקן הבינלאומי אימוץ מוקדם  ופרמטרים נוספים , ההיפר אינפלציה בארץ לא הסתיימה רק בשנת 2003, אלא לפני כן. על פי חוות הדעת האמורות, השנה המתאימה יותר למועד הפסקת ההיפראינפלציה היא 1993.

TheMarker  TheMarker
עבור לתוכן העמוד